To the Top

Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 2.4 Abundans och täckning för signalarter i nyckelbiotoper per landsdel och beståndstyp

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tallskog , Granskog , Barrblandskog ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! ”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009. 1. Följande vanligt förekommande och signalarter med hög abundans eller täckning har uteslutits från sammanställningen
Blåsippa, Norrlandslav, Garnlav, Vitgrynig nållav, Nästlav, Gammelgranskål, Krushättemossa
2. Abundans är ett mått av signalartobservationer per hektar. För varje art räknas alla subtrat den hittades på.
3. Täckning är signalartens täcknig i m² per hektar.
4. Beståndstyper enligt Riksskogstaxeringen klassificering