To the Top

Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 2.1 Abundans och täckning för signalarter per landsdel och stickprov

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS:
”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.
”Övrig vuxen skog” är skog som vid inventeringen minst uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder och som inte var nyckelbiotop eller ingick i formellt skyddad skog.
Följande vanligt förekommande och signalarter med hög abundans eller täckning har uteslutits från sammanställningen Blåsippa, Norrlandslav, Garnlav, Vitgrynig nållav, Nästlav, Gammelgranskål, Krushättemossa Abundans är ett mått av signalartobservationer per ha. För varje art räknas alla subtrat den hittades på. Täckning är signalartens täckning i m² per hectar.