To the Top

Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 1.4 Medelantal signalarter i nyckelbiotoper per landsdel och beståndstyp

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tallskog , Granskog , Barrblandskog ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! ”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.1. Beståndstyper enligt Riksskogstaxeringen klassificering