To the Top

Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 1.1 Medelantal signalarter per objekt per landsdel, stickprov och funktionell grupp

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS:
”Nyckelbiotoper” är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.
”Övrig vuxen skog” är skog som vid inventeringen minst uppnått lägsta tillåtna slutavverkningsålder och som inte var nyckelbiotop eller ingick i formellt skyddad skog.