To the Top

Sysselsättning

04. Antal sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU), näringsgren, kön. År 2009-2022.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Antal sysselsatta efter särskild bearbetning av SCB för att särredovisa tre näringsgrenar inom skogsbruk och skogsindustri. Som sysselsatt räknas en person som har en anställning eller arbetar som företagare alternativt som medhjälpande hushållsmedlem. För att räknas som sysselsatt räcker det att ha arbetat minst en timme under referensveckan som undersöks alternativt ha varit frånvarande från ett sådant arbete. Avser personer i åldrarna 15 - 74 år. Tidseriebrott mellan 2004 och 2005. SCB har från 2005 anpassat skattningarna till den nya ramlagen för social statistik i EU. Läs mer om det på SCB under Arbetskraftsundersökningarna. Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har.