To the Top

Skogsstyrelsens formella skydd och ersättningar

04. Biotopskydd och Naturvårdsavtal per kommun. Antal, areal och ersättning. Ackumulerad total för åren 1993-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 0114 UPPLANDS VÄSBY , 0115 VALLENTUNA ,

Valda 0 Totalt 271

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen har korrigerats 2024-02-21 efter ett antal felregistrerade ärenden upptäckts där den produktiva arealen var för hög. Totalt för hela perioden 1993 - 2023 är korrigeringen på 1000 hektar för naturvårdsavtalen och 20 hektar för biotopskydden. Merparten av korrigeringarna rör åren 2002 till 2005. Statistiken är ackumulerade totaler från 1993. Många kommuner har för litet antal för att kunna redovisa nytillkomna skydd per år. Kontakta statistik@skogsstyrelsen.se om ni önskar en historisk tidserie för en specifik kommun. 1917 Heby var en del av Västmanland fram till och med 2006. 2007 övergick kommunen till Uppland och blev då 1917 HEBY. För att få en komplett total behöver bägge väljas. Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde som var tagna vid 31 december senaste årtalet i statistiken, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts. .. Innebär att det finns för få att redovisa för att inte riskera röja enskildas uppgifter-