To the Top

Åtgärder i skogsbruket

10. Skogsbruksplan (1 000 ha) efter ägarklass. År 2019-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Tabellen har reviderats avseende 2019 för att det nu finns skattningar som representerar hela skogsbruket. Tidigare avsåg denna tabell enbart småskaligt skogsbruk. Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har. .. Betyder att skattningen har för hög felmarginal för att publiceras. Användning av en sådan skattning avrådes. Aktuell skogsbruksplan avser en som inte är äldre än 10 år. Från 2022 har privatpersoner som äger mer än 5000 ha skogsmark inkluderats i statistiken. Detta medförde en höjning av skattningen för enskilda ägare med aktuell skogsbruksplan med ca 2 procent mellan 2021 och 2022 som enbart berodde på utökning av undersökningens population.