To the Top

Åtgärder i skogsbruket

05. Hjälpplantering (miljoner plantor) efter ägarklass och region. År 2005-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 02 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Treårsmedelvärde fram till 2016, anges som mitten år, till exempel 2015-2017=2016. Enskilda år från och med 2019.
Statistik för 2018 saknas p g a av att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då.
Från 2019 redovisas enbart enskilt år, stickprovet räcker inte till för redovisning per län med enskilt årtal. Från 2022 har privatpersoner som äger mer än 5000 ha skogsmark inkluderats i statistiken. Detta medförde en höjning av skattningarna för skogliga åtgärder med upp till 1 procent mellan 2021 och 2022 som enbart berodde på utökning av undersökningens population. Felmarginaler finns redovisade från 2019. Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har. .. Betyder att skattningen har för hög felmarginal för att publiceras. Användning av en sådan skattning avrådes.